Sjukvårdspolitiskt program 2018-2022

Kalmar län är en väldigt bra plats att bo och leva i. Vi lever och verkar i en av Sveriges absolut vackraste landsdelar. Vi är mycket stolta över vår del av Sverige men det betyder på intet sätt att vi är nöjda och belåtna. Vi ser de utmaningar Kalmar län har framför sig och vi socialdemokrater har en politik för dessa.
I Kalmar län har vi socialdemokrater haft ansvaret för sjukvården sedan 2006. Sjukvården i Kalmar län är en av landets bästa och vi har landets nöjdaste patienter. Detta har kunnat ske samtidigt som ekonomin har varit i balans och vi har dessutom redovisat överskott 13 år i rad. Vi har visat att det går att kombinera en mycket väl fungerande sjukvård med ordning och reda på ekonomin. Det spelar roll vem som styr.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har investerat i fler jobb och en bättre välfärd. Detta har gått före stora skattesänkningar för de redan välbeställda. Kalmar län behöver en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering som sätter jobben, tryggheten och välfärden främst.
Vi vill fortsätta ta ansvar och utveckla sjukvården och göra den ännu bättre. Oavsett vem du är eller var i länet du bor ska du alltid känna dig trygg med att sjukvården finns där den dag du behöver den.
Vi ser de utmaningar som Kalmar län har framför sig. Vi är exempelvis ett åldrande län och befolkningen kommer bli ännu äldre. Den här utmaningen men även andra kräver samarbete och ansvar. Kalmar län behöver inte ytterligare hård blockpolitik. Vi socialdemokrater kommer alltid sätta Kalmar läns och invånarnas bästa i främsta rummet. Vi har i handling visat att vi kan ta ansvar och att vi vill medverka till lösningar i samförstånd.
Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med att göra vården än mer jämlik och att öka tryggheten. Som invånare i Kalmar län ska du känna dig trygg med att sjukvården fungerar. För oss socialdemokrater är saken självklar. Vi kommer alltid välja välfärden framför sänka skatter.
Nu är valet upp till dig. Den 9 september väljer du din, Kalmar läns och Sveriges väg in i framtiden.

Trygg och nära vård
Vård är något vi alla någon gång i livet kommer att behöva. I Kalmar län har vi tre sjukhus som samtliga rankas mycket högt. Enligt den ansedda tidningen Dagens Medicins har Landstinget i Kalmar län några bland landets bästa sjukhus. Men vård är så mycket mer än enbart sjukhus. För de allra flesta patienter är den nära vården på hälsocentralerna allra viktigast.
Vi vill se utveckling där allt mer av sjukvården utförs på hälsocentralerna men också i den egna bostaden. Vi ser en utveckling där hälsocentralen kommer till patienterna i högre utsträckning och där hembesök genomförs i allt högre omfattning, framför allt för de äldre patienterna med störst vårdbehov.
Alla ska känna sig trygga vid mötet med hälsocentralen där du som patient blir bemött av samma personer vid dina besök. Fast läkar- och vårdkontakt ska erbjudas. Självfallet ska man känna sig trygg med att veta att man får tag i en ambulans när man behöver den.
Den nära vårdens vikt och betydelse går inte och får inte underskattas. Om vi får fortsatt förtroende att leda landstinget även i fortsättningen kommer Socialdemokraterna under nästa mandatperiod skjuta till minst 100 miljoner kronor för att utveckla den nära vården. Vi ska anställa fler och tillgängligheten ska öka. Vi ska även genomföra en satsning på sjukvårdsrådgivningen 1177 där väntetiderna behöver kortas.

Köfri vård
Landstinget har bedrivit ett framgångsrikt arbete med att minska köerna i vården och det arbetet går nu vidare. Socialdemokraternas mål och löfte är tydligt. Långsiktigt ska vi ha en vård fri från köer. Under nästa mandatperiod vill vi införa patientkontrakt som innehåller tydliga uppgifter om när, var och hur vården ska ges. Besked ska lämnas dig som patient direkt och alla ska garanteras en egen vårdplan.

Jämlik hälsa
Förutsättningar för att klara framtida utmaningar är en jämlik vård, där varje individs livsvillkor har en stor betydelse. Att skapa möjligheter för var och en att leva ett långt, friskt, rikt och hälsosamt liv är en av våra viktigaste uppgifter. Vår politik ska leda till att de kroniska sjukdomar som direkt går att koppla till våra livsvillkor ska minska genom riktade satsningar där behovet är som störst.
Satsningar på en förbättrad hjärtsjukvård där osakliga skillnader i vården som går att koppla till utbildningsnivå, kön och socioekonomi ska minska.

Minska dödligheten i cancer
Ett cancerbesked oavsett om det drabbar en själv eller någon anhörig är bland de svåraste besked man kan få. Under decennier har vi sett en positiv utveckling där allt fler människor tillfrisknar efter ett sådant besked. Men det räcker inte. Vi måste göra ännu mer. Därför kommer vi att ta fram en handlingsplan med syfte att minska dödligheten i cancer.

Stärkt patientmakt
Under några år har landstinget i Kalmar län jobbat efter devisen ”Inga beslut om mig, utan mig”. Nu vill vi ta ytterligare steg kring detta. Som patient eller som anhörig ska du bli mer delaktig i din vård och behandling.
Delaktighet och inflytande är inte bara din rättighet som patient. Inom vården vill vi ta tillvara just din kunskap.
Som anhörig inom vården är man i ett extra känsligt läge. Vi kommer ta fram en anhörigstrategi för att ytterligare stärka anhörigas roll inom vården.

Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan är ett allt mer större samhällsproblem, Inte minst bland flickor och unga kvinnor. För att bryta detta måste vi arbeta gemensamt, landsting, kommuner och övriga samhället. Landstingets psykiatri och kommunernas elevhälsa har det stora ansvaret. Vi kommer ta ansvar med en fortsatt satsning på barn- och ungdomshälsan.
Vi har redan påbörjat en stor satsning på nya psykiatrilokaler på samtliga tre sjukhus i länet vilket kommer innebära än mer ändamålsenliga lokaler där medarbetarna ges möjlighet att erbjuda en bättre vård.

Medarbetarna – det viktigaste vi har!
Det behövs fler händer som arbetar i den direkta vården och tar hand om patienterna. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor behöver avlastas, särskilt bör administrativa arbetsuppgifter och vårdnära service kunna utföras av andra yrkesgrupper, där en del kan vara helt nya yrkesgrupper som till exempel har erfarenhet av att arbeta med nya moderna tekniska lösningar.
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personalpolitik som gör att medarbetare väljer att fortsätta arbeta här. Hos landstinget ska det ges goda möjligheter till karriärvägar, en god löneutveckling och ett livslångt lärande. Nya medarbetare ska hos landstinget ska finna en långsiktigt bra arbetsmiljö, ett gott ledarskap, delaktighet och hälsosamma arbetstider.
Under flera år har stora satsningar gjorts inom utbildningsområdet. Medfinansiering av sjuksköterskeutbildningen, utbildningstjänster till specialistutbildad sjuksköterska, barnmorska och steriltekniker. Läkarutbildningen som startar 2019 skapar förutsättningar för att täcka vårt framtida behov av specialistläkare.
Mycket har gjorts men vårdens krav på ny och bättre kompetens ökar hela tiden när det gäller omvårdnad, bemötande, dokumentation och tekniska lösningar. Vi vill därför satsa på specialistkompetensutbildning för flera yrkesgrupper. Det gäller bl.a. undersköterskor, barnskötare, skötare och medicinska sekreterare. En del i detta kan vara att fler yrkesgrupper legitimeras.

facebook Twitter Email