KRONSTÅHL VILL SE SKÄRPTA KRAV FÖR VINDKRAFTSETABLERINGAR

Kalmar län 20210924

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Riksdagsledamoten Tomas Kronståhl motionerar i frågan om att kraven måste skärpas när det gäller nyetableringar av vindkraft.

-Det är idag heller inte rimligt att människor som valt att leva på landsbygden och satsat stora resurser för att verkställa sina drömmar inte ska ha någon som helst möjlighet till påverkan vid dessa stora industrietableringar som verkligen påverkar deras livsmiljö, säger Tomas Kronståhl.

Dagens etableringar av vindkraft är helt annorlunda jämfört med hur det såg ut för några år sedan. Det handlar om stora, industriliknande, etableringar nära boendemiljöer. Det finns en oro för både hälsa och för sjunkande fastighetsvärden.

-Det finns en stor oro hos människor som bor vid samt i närheten av både befintliga och tilltänkta vindkraftsparker. Vi måste ta deras oro på allvar och därför vill jag att Naturvårdsverket eller annan myndighet får i uppdrag att noggrant forska kring det lågfrekventa buller som genereras av de numera mycket stora verken.

Möjligheterna att påverka etablering av vindkraft skiljer sig idag kraftigt åt beroende på om man bor i en stad eller på landsbygden. Det vill Tomas Kronståhl också ändra på.


KONTAKT:

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, 070-666 53 24

facebook Twitter Email