Landstingsmajoritetens förslag till landstingsbudget 2018-2020

Kalmar läns landsting är ett väldigt väl fungerande landsting. Runt om i landet uppmärksammas vi och vi framställs som ett nationellt föredöme. Våra tre sjukhus rankas alla vara av nationell toppklass. Landstinget rankas även högst vad gäller patienters förtroende för vården, i topp vad gäller att invånarna känner att man har tillgång till den vård man behöver och att väntetiderna är rimliga.

 

Det finns med andra ord mycket att vara stolta över. Men vi i majoriteten är definitivt inte nöjda. Vi ser de utmaningar hälso- och sjukvården har framför sig och vi tar dessa utmaningar på största allvar. I denna budget finns flera förslag för att göra hälso- och sjukvården ännu bättre.

 

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet förhandlat fram och presenterat budget för 2018. Den innehåller stora satsningar för hela välfärdsområdet och inte minst för hälso- och sjukvården. Vi ser det som mycket positivt att Sverige återigen har en regering som tillsammans med Vänsterpartiet ser de behov som finns inom hälso- och sjukvården och gör något åt dessa. Alla lösningar handlar inte längre enbart om sänkta skatter.

 

Förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvården har alltid varit och kommer alltid vara en av landstingets stora utmaningar. Detta är heller inget som är isolerat till Kalmar län. I hela landet diskuteras hur vården ska bli än mer tillgänglig. En del av detta arbete är att hälso- och sjukvården flyttar närmare invånaren. Utvecklingen av en nära vård i hemmet kommer att utvecklas ytterligare. Vården blir än mer inriktad till den enskilde. Vägledande för arbetet är att inga beslut ska tas om mig utan mig.

 

För patienter med många vårdkontakter är en sammanhållen vård helt avgörande. Här har vi tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar. Vi är tillsammans med alla länets kommuner överrens om hur vi ska jobba med nya lagen om effektiv utskrivning från slutenvården. Allt enligt mottot, ingen ska behöva stå i kö för att få komma hem!

 

Under nästa år tas ett stort steg då läkarutbildningen äntligen kommer till stånd. Detta har varit möjligt tack vare ett väldigt bra samarbete med Linköpings Universitet.

 

Här följer några konkreta förslag till att göra Kalmar läns landsting ännu bättre.

 

  • För att förbättra tillgängligheten inom ambulansverksamheten tillförs nya resurser under perioden. Den riktar sig till mellersta länet och syftar till att förbättra tillgängligheten under dagtid på helger.
  • Vi inför vårdsamordnare som ska syfta till att ge ökad tillgänglighet för de mest sjuka patienterna och deras anhöriga. Vårdsamordnaren ska vara en nyckelperson för att förbättra omhändertagandet och förhindra undvikbar slutenvård. Insatser ska ske före, under och efter sjukhusvistelsen.
  • Vi förstärker barnhälsovården. Landstinget ska erbjuda en jämlik barnhälsovård i hela länet. Tillsammans med kommunerna fortsätter vi arbetet med att det ska finnas minst en familjecentral i samtliga av länets kommuner.
  • Den palliativa vården har länge diskuterats, inte minst i norra länet. Därför förstärker vi den palliativa vården för Västerviks sjukhus. En sammanhållen palliativ enhet inrättas och kommer att fungera som komplement till hemsjukvården. Oavsett var man bor i länet har man både som patient och anhörig rätt till den allra bästa vård i livets slutskede.
  • Vi är än så länge bara i början av den digitala omställningen av vården. Att erbjuda länets invånare att möta vården digitalt är ett effektivt sätt att öka tillgängligheten, stärka patientens inflytande och ge än större trygghet åt de länsinvånare som har långt till närmaste hälsocentra. I denna budget stärker vi denna utveckling ytterligare.
  • Från och med 1 januari 2018 införs Seniorkortet i kollektivtrafiken. Varje invånare som fyllt 65 år kan för 100 kronor i månaden resa vart man vill i hela Kalmar län under lågtrafiktid.
  • För att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin tillförs nya resurser.
  • Bidragen till pensionärs- och funktionshinderorganisationerna höjs.
  • Kalmar läns landsting ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Redan idag pågår ett antal aktiviteter som nu går vidare. Attraktiviteten ska öka bland annat genom erbjudande om heltid, översyn av arbetstider, utbildningsanställningar, introduktionsår för sjuksköterskor för att bara nämna något.
  • Under perioden 2017-2023 genomförs en av de största investeringarna någonsin. Det handlar bland annat om lokaler för specialistpsykiatri i Kalmar, Västervik och Oskarshamn samt nya lokaler för neonatalvården i Kalmar och Västervik

 

Vi kan genomföra våra reformer med en ekonomi i balans. Under tolv år i rad har landstinget visat överskott och allt pekar mot att vi går mot ett trettonde år med positivt resultat. Att ha stora överskott är visserligen inget ändamål i sig men om vi vill fortsätta bedriva en vård av absolut högsta klass och fortsätta vara ett nationellt föredöme är en ekonomi i balans a och o.

 

Det är en stor förmån att få vara förtroendevald politiker inom hälso- och sjukvården. Sjukvården är en av de frågor som alltid hamnar i topp när invånare får välja vilken som är det viktigaste sakfrågan. Vi är stolta över den sjukvård vi har i Kalmar län. Och beskedet från oss i majoriteten kommer alltid vara detsamma. I Kalmar län prioriterar vi god vård före skattesänkningar.

 

Vi vill också rikta ett stort tack till alla medarbetare. Ni gör ett fantastiskt jobb! Utan er hade inte landstinget i Kalmar län varit där vi är idag.

 

Med den budget vi nu presenterat fortsätter nu det framgångsrika arbetet inom landstinget i Kalmar län.

 

Anders Henriksson (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

 

Lena Segerberg (S)

Landstingsråd

 

Jessica Rydell (MP)

Landstingsråd

 

Linda Fleetwood (V)

Landstingsråd

 

facebook Twitter Email