Satsningar mot våld i nära relationer

Den S-ledda regeringen har föreslagit en satsning på 100 miljoner kronor per år mot våld i nära relationer genom att förstärka Länsstyrelsernas regionala arbete. Ett viktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Regeringen föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer.

– Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste motarbetas, med kraft och beslutsamhet. Hemmet ska vara en trygg plats, inte en brottsplats. Det är mycket välkommet att länsstyrelsernas långvariga uppdrag på detta område nu föreslås bli permanent. Tidigare har finansieringen delvis varit ojämn och kortsiktig. Det har skapat osäkerhet för både länsstyrelserna och lokala aktörer, som kvinnojourer. Därför är regeringens satsning viktig, säger riksdagsledamoten Laila Naraghi (S).

– Att länsstyrelserna genom detta får större möjligheter till att planera sitt långsiktiga arbete mot våld i nära relationer är en god nyhet. En stabil finansiering medför goda och lika förutsättningar till att behålla kompentensen över tid. Ett viktigt steg i kampen mot mäns våld mot kvinnor, menar Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

En förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer föreslås också. Regeringen avser öka det generella statsbidraget till kommunerna med 30 miljoner kronor under 2021 och 60 miljoner kronor per år fr.o.m. 2022.

– Det är nödvändigt att också arbeta för att förhindra återfall hos tidigare våldsutövare. Det förebyggande arbetet utanför Kriminalvården har varit otydligt och ibland även eftersatt. Därför gör regeringen denna satsning för att stärka kommunernas arbete. Helt avgörande är barnets rätt till trygghet och säkerhet. Inget barn ska växa upp i våld, säger Laila Naraghi (S).

– Återfall i brott orsakar stora samhällskostnader och allvarligt lidande för enskilda. Det behövs återfallsförebyggande arbete som kan innebära behandlingsinsatser för att få personer som utövar våld mot närstående att förändra sitt beteende. Den här satsningen ger kommunerna de finansiella förutsättningarna att utföra det arbetet, säger Yvonne Hagberg (S).

För ytterligare information kontakta:

Laila Naraghi (S)

Tel: 070-312 42 70

Yvonne Hagberg (S)

Tel: 0480- 848 24

facebook Twitter Email