Tre nya miljarder och en generalplan för vård i tid

Socialdemokraterna går till val på ytterligare förstärkningar för att kapa köer i vården med tre miljarder för vård i tid. Det ska ske genom att staten och landstingen gemensamt tar fram en generalplan mot vårdköerna, där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård.

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett tryggare samhälle och ett starkare Sverige. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss framför stora skattesänkningar, och inget annat parti vill investera så mycket på sjukvården som vi. Men vi ser att det måste göras mer för att korta vårdköerna. Det är orimligt att var tredje patient väntar längre än vårdgarantins 90 dagar på operation, och var fjärde på ett besök inom specialistvården. Därför går vi till val på ytterligare tre miljarder kronor för vård i tid och kapade vårdköer. Det ska ske genom att staten och landstingen gemensamt tar fram en generalplan mot vårdköerna, där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård. Det är genom samarbete och investeringar vi kortar vårdköerna – inte genom privatiseringar och skattesänkningar.

Bakgrund
Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Oavsett vem du är eller var du bor ska du också kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Idag får många vänta allt för länge på att komma till vården eller få en operation. Att vänta, och då ofta i osäkerhet, undergräver förtroendet för hälso- och sjukvården. Det skapar otrygghet och oro och är en helt oacceptabel utveckling för oss Socialdemokrater. Vi går till val på stora investeringar i sjukvården som vi prioriterar före skattesänkningar.

Vårdköerna beror på flera olika saker. En stor orsak är att vi har både växande och åldrande befolkning som behöver allt mer vård, och landstingen har inte hunnit utöka sjukvården i samma takt. 2013 fanns det cirka 820 000 personer över 75 – 2017 var det nästan 890 000. Vårdens problem med personalförsörjningen är också en starkt bidragande orsak. Dessutom kan vi idag göra allt mer och bota och lindra fler sjukdomar. Det är i grunden fantastiskt, men kräver också mer av vården.

Eftersom det finns flera orsaker krävs också flera olika lösningar – samtidigt. Det är därför vi socialdemokrater har presenterat en mängd olika satsningar samtidigt. Exempel på dessa är satsningar för att utbilda och anställa fler, på cancervården, på psykiatrin, på förlossningsvården och på primärvården. Senast i juni presenterade vi en satsning på en halv miljard på de delar av vården och av landet där problemen är som störst. Men vi ser att ännu mer behöver göras.

Därför går vi till val på ytterligare tre miljarder kronor för vård i tid och kapade vårdköer.

Det är nu dags att vi gemensamt löser detta, och löser det på ett långsiktigt och hållbart sätt. Inte tillfälliga lösningar som friserar statistiken och stressar personalen ännu mer, utan lösning som går till botten med de verkliga problemen. Vi går till val på att skjuta till ytterligare 3 miljarder kronor till landstingen, genom att staten och alla landsting gemensamt tar fram en generalplan för vård i tid. En sådan ska lista det som behöver göras för att se till att alla som bor i Sverige får vård inom rimlig tid, och bygga på långsiktiga och strukturella lösningar. Det är genom samarbete vi ser till att alla som bor i Sverige, oavsett var man bor, får vård i tid. Då kan vi också utnyttja att olika sjukhus ibland är bra på olika sorters vård, och få mer av stordriftsfördelar inom vården. Vi kan aldrig vara nöjda så länge vi ser dagens orimliga skillnader mellan olika landsting.

Moderaternas kömiljard är något helt annat. Kömiljarden ledde till att vårdens personal allt för ofta tvingades att fokusera på de lättare patienterna för att fixa till statistiken, snarare än på dem med störst behov. Ett tydligt avsteg från principen om vård efter behov. Den gjorde att landstingen tävlade mot varandra i stället för att samarbeta för alla patienters bästa. Dessutom tvingade den en redan pressad personal att springa ännu fortare. Därför har den dömts ut av fackförbunden inom vården. Det var ett oseriöst – och faktiskt rent kontraproduktivt – sätt att organisera svensk sjukvård.

Vad Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

 • En cancersatsning med fokus på att korta väntetiderna 2015-2018
 • Patientmiljarden för bl.a. bättre tillgänglighet i primärvården från 2018
 • Från 1:e januari 2019 skärpt vårdgaranti i primärvården, där du ska få hjälp redan inom tre dagar av den legitimerade yrkesgrupp som motsvarar dina behov
 • En professionsmiljard och från 2018 en personalsatsning på två miljarder
 • Fler utbildningsplatser för undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor och läkare.
 • 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
 • Stora satsningar på psykiatri och förlossningsvård för att öka tillgängligheten

Andra förslag vi går till val på, i urval

 • 14000 fler anställda och bättre arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården
 • 20 nya välfärdsmiljarder, varav sex till landstingen.
 • En ny cancersatsning för att korta väntetiderna under nästa mandatperiod
 • 500 miljoner till ett handslag om vårdköerna som ska riktas till de delar av vården och de landsting där problemen är som störst
 • En stor satsning på två miljarder om året för att stärka den nära vården

Förslaget
– En generalplan för vård i tid

Staten och landstingen ska gemensamt ta fram en generalplan som listar de åtgärder som krävs för att långsiktigt och strukturellt kapa vårdköerna och ge vård i tid. Den ska också tas fram i dialog med patientorganisationer och vårdens professioner. Vi ser att den har tre huvuddelar:

Vårdens personalförsörjning eftersom vi vet att den är avgörande för tillgängligheten. Det krävs personal för att möta och behandla patienterna, och för att hålla vårdplatser öppna.

Hur vi kan effektivisera vårdprocesser och organisera vården på bästa sätt kring patienterna. Det handlar bland annat om att införa patientkontrakt och om att sprida det framgångsrika arbetssättet med standardiserade vårdförlopp från cancervården till andra delar av vården. Det handlar också om bättre samarbete mellan sjukhus och landsting.

Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker framför allt för att de ska ha bästa möjliga hjälp så snart som möjligt, och inte slussas runt mellan olika delar av vården. Men också för att vi vet att effektiva lösningar för dem med störst vårdbehov underlättar för alla patienter, då det lättar trycket på vården.

-3 nya miljarder för vård i tid och för att kapa vårdköerna

Vi vill ge ett permanent tillskott till landstingen på tre miljarder per år för att korta vårdköerna, genom det generella statsbidraget. De första två miljarderna börjar betalas ut när staten och landstingen är överens om generalplanen. Den sista miljarden betalas ut stegvis först när vi börjar se resultat – det krävs att landstingen gör det som man kommit överens om i generalplanen. Det handlar både om att göra de strukturella åtgärder som överenskommits, men också om att vårdköerna faktiskt börjar kortas. En viktig skillnad mot kömiljarden är att landstingen ska utvärderas gemensamt – det är genom samarbete vi kommer att lyckas. Vi kan aldrig vara nöjda så länge patienter i vissa delar av landet inte får en bra vård i rimlig tid.

facebook Twitter Email