Vallöfte för trygghet och studiero i skolan

Socialdemokraterna bygger vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid med åtgärder för ordning och reda i skolan. Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus på kunskap råder. I den svenska skolan ska lärare värderas högt och elever känna respekt för dem och för varandra. Lärare och rektorer behöver större befogenheter. Föräldrar och elever måste göra sin del.

Socialdemokraterna har påbörjat det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Tillsammans kan vi bryta segregationen och möta de utmaningar vi står inför.

Tryggheten ska även stärkas i skolan. En hörnsten i den svenska modellen är en skola med fokus på kunskap och bildning där inte en enda elev lämnas efter, men inte heller hålls tillbaka. Kunskap ska sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt arbete och lust att lära.

I skolan ska alla elever få möjligheten att få kunskaper för att nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt yrkeskunnande. Lärare och rektorer behöver större befogenheter. De bestämmer i skolan, i klassrummet.

Föräldrar och elever ska känna respekt för sin lärare och för varandra. Föräldrar, lärare, skolledare och annan skolpersonal behöver ta ett gemensamt ansvar tillsammans med eleverna för ett gott bemötande i skolan. Alla elever ska känna sig trygga. Skolarbetet ska gå först och skolmiljön ska stimulera till lärande. Det kräver ordning och reda i klassrummet. Våra barn förtjänar studiero.

Nya förslag

 • Mobilförbud på lektionstid i grundskolan
  Vi vill vända på den ordning som gäller i dag: att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet blir huvudregeln – inte bara en möjlighet. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisning ska skolan tillhandahålla dem. Rektor och lärare ska ha möjligheten att göra undantag från förbudet. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.
 • Skärpta disciplinära åtgärder
  Det ska inte råda någon osäkerhet om rektorers möjlighet att säkerställa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.
 • Ordningskontrakt på varje skola
  Skolan är en plats för kunskap och bildning. Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för goda skolresultat.
 • Nationell plan för studiero
  Trygghet och studiero i skolan är en nationell angelägenhet. Därför vill vi ta fram en nationell plan för studiero. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän om trygghet och studiero, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer.
 • Fler lärarassistenter i skolan
  Det ska råda trygghet och studiero i klassrum och på raster. Lärarna behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och tillför 2018 kommunsektorn över 35 miljarder kronor till skolan och välfärdens andra verksamheter. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler lärarassistenter i skolan

Vad socialdemokraterna gjort i regeringsställning

 • Nationella skolutvecklingsprogram har inrättats på Skolverket för att genom kompetensutvecklingsinsatser stärka lärarna i klassrummet. Strukturerad undervisning där läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet är ofta det främsta botemedlet mot stök och oordning i skolan.
 • Gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan.
 • Gjort flera satsningar på fler vägar in i läraryrket och fler anställda i skolan. Genom satsningar på fler anställda i skolan har det under mandatperioden anställts 20 000 fler medarbetare, något som har stor betydelse för elevernas inlärning och trygghet i skolan.
facebook Twitter Email